Γεωδαιτικές και Τοπογραφικές εφαρμογές


 • Γεωδαιτικά δίκτυα ελέγχου
 • Δίκτυα ελέγχου και προσδιορισμού μικρομετακινήσεων και παραμορφώσεων
  • Έλεγχος καθιζήσεων κτιρίων, γεφυρών
  • Έλεγχος ευθυγραμίας, παραλληλίας, καθετότητας
 • Μέτρηση και επίλυση φωτοσταθερών
 • Χωροσταθμίσεις υψηλής και συνήθους ακριβείας
 • Αποτυπώσεις
  • «As build»
  • Δικτύων
  • Βιομηχανικών εφαρμογών
  • Αρχαιολογικών χώρων
  • Βυθομετρήσεις
 • Κτηματογραφήσεις
 • Ογκομετρήσεις – Χαράξεις
 • Γεωδαιτικοί μετασχηματισμοί
 • Τοπογραφικά διαγράμματα